Enkätundersökning om utveckling och trivsel

Som ett led i arbetet med att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats har vi under december månad genomfört en enkätundersökning med invånare och besökare i centrala Kållered.  Målet med enkäten var att få insikter om allmänhetens tankar och trivsel över platsen, samt att förstå deras önskemål och visioner för områdets stadsutveckling i […]

Workshop (1) kring centrala Kållereds utvecklingspotential

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen ägde rum i november 2024, där fokus låg på: Var befinner vi oss idag? Och hur tar […]

Aktivitetsyta Våmmelyckan

På Mölndalsbostäders obyggda mark vid Våmmelyckan i Kållered växer nu en plats för aktivitet och gemenskap fram. Planen att bygga ett flerfamiljshus på platsen är uppskjutet på grund av det rådande ekonomiska läget. Istället för att låta platsen vara öde och oanvänd har Mölndalsbostäder i samverkan med Mölndals stad, Victoriahem och Kållered Framtid skapat en plats […]